Menampilkan 1 Hasil

Bibliografi Kuliah Sains Islam

Referensi utama: Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM), 1978. ____________, Islam and Philosophy of Science ____________, Islam  dan  Filsafat Sains Islam (Mizan, Bandung, 1989) ___________, The Positive Aspects of Tasawwuf Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Kuala Lumpur: ISTAC, 1998) Adi Setia, Three Meaning of Islamic Science, (Islam & baca lebih lanjut [...]